Hortonworks and Novetta Identity Analytics Solution Brief